S T A N O V Y

 

 

 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

 

(ve znění usnesení Rady zastupitelstva hlavního města Prahy plnící funkci valné hromady č. V4/1 ze dne 22.6.1995, usnesení Rady zastupitelstva hlavního města Prahy plnící funkci valné hromady č. V10/4 ze dne 28.1.1997, usnesení Rady zastupitelstva hlavního města Prahy plnící funkci valné hromady č. 1039 (V13/1) ze dne 4.11.1997, usnesení Rady zastupitelstva hlavního města Prahy plnící funkci valné hromady č. 1270 ze dne 9.12.1997, usnesení Rady zastupitelstva hlavního města Prahy plnící funkci valné hromady č. 615 ze dne 23.6.1998, usnesení Rady zastupitelstva hlavního města Prahy plnící funkci valné hromady č. 519 ze dne 11.5.1999, usnesení Rady zastupitelstva hlavního města Prahy plnící funkci valné hromady č. 0140 ze dne 8.2.2000, usnesení Rady zastupitelstva hlavního města Prahy plnící funkci valné hromady č. 0649 ze dne 6.6.2000, usnesení Rady hlavního města Prahy plnící funkci valné hromady č.2162 ze dne 11.12.2001 a usnesení Rady hlavního města Prahy při působnosti valné hromady č.0282 ze dne 11.3.2003, ve znění usnesení Rady hlavního města Prahy plnící funkci valné hromady č. 617 ze dne 12. 5. 2009 a usnesení Rady hlavního města Prahy plnící funkci valné hromady č. 29 ze dne 19. 1. 2010.

 

I. Základní ustanovení

 

Čl. 1. Založení akciové společnosti

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost (dále jen „společnost“) byl založen na základě zakladatelského plánu schváleného Radou zastupitelstva hlavního města Prahy dne 28. 2. 1991 a vydaného dne 19. 3. 1991 jako právní nástupce státního podniku Dopravní podnik hl. m. Prahy – kombinát, státní podnik. Zakladatelem společnosti byla obec - hlavní město Praha.

Čl. 2. Obchodní firma a sídlo společnosti

2.1 Obchodní firma společnosti zní: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost.

2.2 Sídlem společnosti je Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22.

2.3 Identifikační číslo společnosti je 00 00 58 86.

Čl. 3. Trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou.

Čl. 4. Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je:

- provozování tramvajové dráhy, speciální dráhy (metro) a lanové dráhy (Petřín a ZOO) a provozování drážní dopravy v hlavním městě Praze,

- silniční motorová doprava osobní,

- silniční motorová doprava nákladní,

- provozování dopravy v klidu,

- opravy silničních vozidel,

- opravy karoserií,

- zámečnictví,

- opravy ostatních dopravních prostředků,

- výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů,

- provozování autoškoly,

- provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy,

- nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení,

- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady,

- psychologické poradenství a diagnostika,

- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej – maloobchod-smíšené zboží,

- hostinská činnost,

- ubytovací služby,

- provozování nestátního zdravotnického zařízení,

- práce a služby v oblasti automatizace řízení a informatiky,

- zabezpečování úkolů na úsecích ochranného systému metra,

- montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení

- montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení,

- poskytování telekomunikačních služeb,

- poskytování digitálních dat kolejové sítě a služby s tím spojené,

- provádění přepravní kontroly.

- provozování garáží a odstavných ploch,

- realitní činnost,

- provádění staveb, jejich změn a odstraňování

 

- údržba motorových vozidel a jejich příslušenství,

- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti v oblasti informačních technologií,

- výroba, opravy a montáž měřidel,

- oprava pracovních strojů,

- výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a periodické zkoušky nádob na plyny.

Čl. 5. Základní kapitál; způsob splácení emisního kursu akcií a důsledky porušení povinnosti splatit včas upsané akcie; pravidla postupu při zvyšování a snižování základního kapitálu

5.1 Základní kapitál.

5.1.1 Základní kapitál společnosti činí 30.726.125.000,- Kč (slovy: třicet miliard sedm set dvacet šest milionů sto dvacet pět tisíc korun českých) a byl zakladatelem splacen v plné výši formou nepeněžitého vkladu, který odpovídá hodnotě základního kapitálu na úrovni kmenového jmění právního předchůdce společnosti - státního podniku DP hl. m. Prahy - kombinát, státní podnik, oceněného dle znaleckého posudku, který je přílohou zakladatelského plánu.

5.2 Způsob splácení emisního kursu akcií a důsledky porušení povinnosti splatit včas upsané akcie.

5.2.1 Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs akcií, které upsali, ve lhůtě určené v rozhodnutí valné hromady, nejpozději však do jednoho roku od vzniku společnosti.

5.2.2 Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho část zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 20% ročně.

5.2.3 Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby ji splatil v lhůtě do 60 dnů od doručení výzvy.

5.2.4 Po marném uplynutí lhůty uvedené v čl. 5.2.3 vyloučí představenstvo upisovatele ze společnosti a vyzve jej, aby vrátil zatímní list v přiměřené lhůtě, kterou mu určí, pokud nepřijme v souladu se zákonem nebo těmito stanovami jiné opatření. Vyloučený upisovatel ručí společnosti za splacení emisního kursu jím upsaných akcií.

5.2.5 Pokud vyloučený upisovatel v určené lhůtě zatímní list nevrátí, prohlásí představenstvo tento zatímní list za neplatný. Toto rozhodnutí uveřejní způsobem určeným stanovami pro svolání valné hromady.

5.2.6 Pokud představenstvo prohlásí zatímní list za neplatný, vydá místo něj nový zatímní list nebo akcie osobě schválené valnou hromadou, která splatí emisní kurs těchto akcií.

5.2.7 Majetek, který společnost získá prodejem vráceného zatímního listu nebo vydáním nového zatímního listu anebo akcií podle čl. 5.2.6, použije k vrácení plnění poskytnutého vyloučeným upisovatelem na splacení emisního kursu akcií upsaných vyloučeným upisovatelem a po započtení nároků vzniklých společnosti z porušení jeho povinností.

5.3 Pravidla postupu při zvyšování základního kapitálu.

5.3.1 O zvýšení základního kapitálu rozhoduje za podmínek stanovených zákonem valná hromada na návrh představenstva; ustanovení čl. 5.4 tím není dotčeno.

5.3.2 Zvýšení základního kapitálu se provádí upsáním nových akcií, podmíněným zvýšením základního kapitálu nebo z vlastních zdrojů společnosti.

5.4 Pravidla postupu při zvyšování základního kapitálu rozhodnutím představenstva.

5.4.1 Usnesením valné hromady lze pověřit představenstvo, aby za podmínek určených zákonem a těmito stanovami rozhodlo o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu třetinu dosavadní výše základního kapitálu v době, kdy valná hromada představenstvo zvýšením základního kapitálu pověřila.

5.5 Pravidla postupu při snižování základního kapitálu.

5.5.1 O snížení základního kapitálu rozhoduje za podmínek stanovených zákonem valná hromada na návrh představenstva.

5.5.2 Snížení základního kapitálu se provádí snížením jmenovité hodnoty všech akcií a zatímních listů, vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu, smlouvy nebo upuštěním od vydání akcií. Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští.

5.5.3 V usnesení valné hromady se uvede:

- důvod snížení základního kapitálu a způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu,

- rozsah snížení základního kapitálu,

- způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno,

- pokud se snižuje základní kapitál na základě návrhu akcionářům, údaj, zda jde o návrh na úplatné nebo bezplatné vzetí akcií z oběhu, a při návrhu na úplatné vzetí akcií z oběhu i výši úplaty nebo pravidla pro její určení,

- mají-li být v důsledku snížení základního kapitálu předloženy společnosti listinné akcie nebo zatímní listy, i lhůtu pro jejich předložení.

Čl. 6. Akcie a zatímní list

6.1 Akcie.

6.1.1 Akcie je cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře podílet se podle zákona a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti.

6.1.2 Základní kapitál společnosti je rozdělen na 3.000 kmenových akcií o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých) a jednu kmenovou akcii o jmenovité hodnotě 726.125.000,- Kč (slovy: sedm set dvacet šest miliónů sto dvacet pět tisíc korun českých).

6.1.3 S každou akcií o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč je spojeno deset tisíc hlasů a s akcií o jmenovité hodnotě 726.125.000,- Kč je spojeno sedm set dvacet šest tisíc sto dvacet pět hlasů.

6.1.4 Veškeré akcie společnosti znějí na jméno: „Obec - hlavní město Praha“ a jsou nedělitelné. Seznam akcionářů vede představenstvo společnosti.

6.1.5 Všechny akcie společnosti mají listinnou podobu.

6.2 Pokud upisovatel nesplatil celý emisní kurs upsané akcie před zápisem společnosti do obchodního rejstříku, vydá společnost bez zbytečného odkladu po tomto zápisu upisovateli zatímní list nahrazující všechny jím upsané a nesplacené akcie jednoho druhu. Úprava obsahu zatímního listu a úprava práv a povinností se zatímním listem spojených je obsažena v obchodním zákoníku.

Čl. 7. Zápis společnosti do obchodního rejstříku, vznik společnosti

7.1 Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku podává představenstvo a podepisují jej všichni členové představenstva.

7.2 K podání návrhu případných dalších změn zápisu do obchodního rejstříku je oprávněno představenstvo.

7.3 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847 ke dni 11. 7. 1991, k němuž vznikla.

 

II. Orgány společnosti

 

Čl. 8. Orgány společnosti

8. Orgány společnosti jsou:

8.1 Valná hromada,

8.2 Představenstvo,

8.3 Dozorčí rada,

8.4 Výbor pro audit

Čl. 9. Postavení a působnost valné hromady

9.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.

9.2 Do výlučné působnosti valné hromady náleží:

9.2.1 rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvyšování základního kapitálu představenstvem podle § 210 obchodního zákoníku a čl. 5.4 nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,

9.2.2 rozhodování o zvýšení nebo snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva podle § 210 obchodního zákoníku a čl. 5.4 či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,

9.2.3 rozhodnutí o snížení základního kapitálu a vydání dluhopisů podle § 160 obchodního zákoníku,

9.2.4 volba a odvolání členů představenstva, členů dozorčí rady (s výjimkou členů dozorčí rady volených zaměstnanci společnosti), a jiných orgánů určených stanovami,

9.2.5 schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonech stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, jakož i rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém,

9.2.6 rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady a výboru pro audit,

9.2.7 schválení roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího obchodního majetku,

9.2.8 rozhodnutí o změně práv náležejících jednotlivým druhům akcií,

9.2.9 rozhodnutí o způsobu krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém účetním období, jakož i dodatečné schválení použití rezervního fondu,

9.2.10 rozhodnutí o zřizování a rušení dalších, v článku 8. těchto stanov neuvedených orgánů, jakož i o vymezení jejich postavení a působnosti včetně vztahu k představenstvu a ostatním orgánům společnosti,

9.2.11 řešení sporů mezi orgány společnosti,

9.2.12 stanovení zásad pro odměňování členů představenstva a dozorčí rady a výboru pro audit,

9.2.13 rozhodování ve věcech tarifní politiky,

9.2.14 rozhodnutí o nabývání, zcizování a zastavení nemovitostí v hodnotě nad 30.000.000,- Kč,

9.2.15 rozhodnutí o zcizování a zastavení movitých věcí v hodnotě nad 30.000.000,- Kč,

9.2.16 rozhodnutí o uzavření smluv o úvěrech a půjčkách, jejichž hodnota převyšuje částku 20.000.000,- Kč, s výjimkou kontokorentního účtu a jeho zajištění,

9.2.17 rozhodnutí o zakládání dalších obchodních (dceřiných) společností, jakož i o účasti společnosti v jiných obchodních společnostech,

9.2.18 schvalování investiční strategie a rozhodujících rozvojových investic,

9.2.19 rozhodování o způsobu řešení náhrad nároků uplatněných zejména mimosoudní cestou jinou osobou vůči majetku vloženému do základního kapitálu společnosti,

9.2.20 schvalování ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku a smlouvy o tichém společenství a jejich změn, smlouvy o prodeji podniku nebo jeho části a o jeho pronájmu,

9.2.21 souhlas s uzavřením smluv uvedených v článku 9.1.20 s ovládanou osobou,

9.2.22 rozhodnutí o registraci účastnických cenných papírů společnosti podle zvláštního právního předpisu a o zrušení jejich registrace,

9.2.23 rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací určení likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku (ustanovení článku 36.1.1 tím není dotčeno),

9.2.24 rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy,

9.2.25 rozhodnutí o uzavření smlouvy, jejímž předmětem je převod podniku nebo jeho části a jeho nájem, nebo rozhodnutí o uzavření takové smlouvy s ovládanou osobou,

9.2.26 schválení jednání učiněných jménem společnosti do jejího vzniku podle § 64 obchodního zákoníku,

9.2.27 rozhodnutí o koncepci podnikatelské činnosti společnosti a o jejích změnách,

9.2.28 schválení ovládací smlouvy (§ 190b obchodního zákoníku), smlouvy o převodu zisku (§ 190a) a smlouvy o tichém společenství a jejich změn,

9.2.29 rozhodnutí o dalších otázkách, které zvláštní zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.

9.2.30 jmenuje a odvolává členy výboru pro audit

9.2.31 určuje auditora

9.3 Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy.

Čl. 10. Účast na valné hromadě

10.1 Valné hromady se účastní členové představenstva a členové dozorčí rady.

10.2 Má-li společnost jen jediného akcionáře, je tento jediný akcionář oprávněn vyžadovat, aby se jeho rozhodování při výkonu působnosti valné hromady účastnilo představenstvo, dozorčí rada a členové výboru pro audit. Tato skutečnost musí být

představenstvu, dozorčí radě a výboru pro audit oznámena ve lhůtě nejméně 7 kalendářních dní před termínem rozhodování.

Čl. 11. Způsob svolávání valné hromady a jejího rozhodování

11.1 Vzhledem k tomu, že jediným zakladatelem a akcionářem společnosti je hlavní město Praha, valná hromada se nekoná a její působnost vykonává tento jediný akcionář prostřednictvím svého výkonného orgánu plnícího funkci valné hromady Rady hlavního města Prahy, s výjimkou rozhodnutí o zrušení společnosti což podle zvláštního zákona patří do výlučné působnosti Zastupitelstva hlavního města Prahy (dále jen v obou případech „zastupitelský orgán“). Funkci řádné valné hromady zastupitelský orgán plní nejméně jedenkráte za kalendářní rok, nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období.

11.2 Shledá-li představenstvo, že je nutno učinit rozhodnutí, které náleží do výlučné působnosti valné hromady, je oprávněno zaslat jedinému akcionáři podnět k takovému rozhodnutí.

11.3 Zastupitelský orgán plnící funkci valné hromady jedná a rozhoduje způsobem stanoveným v zákoně č.131/2000 Sb. o hlavním městě Praze. V této části se jedná o jednání neveřejné z důvodu zajištění oprávněné ochrany obchodního tajemství společnosti, přičemž o

11.3.1 jednání a rozhodnutích zastupitelského orgánu plnícího funkci valné hromady se pořizuje zápis, který musí být od ostatní části projednávané tímto orgánem oddělen. V zápise musí být vyznačen termín konání tohoto jednání a k označení zastupitelského orgánu musí být připojen dodatek: "plnící funkci valné hromady Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti", a musí obsahovat veškeré náležitosti prokazující jeho způsobilost před soudy a jinými orgány podle zvláštních předpisů (prezentace, hlasování apod.). Obdobné náležitosti musí splňovat i rozhodnutí na tomto jednání přijatá.

11.3.2 rozhodnutích o záležitostech podle čl. 9.2.1 až 9.2.3 a o zrušení společnosti s likvidací a plánu rozdělení likvidačního zůstatku, stejně jako o rozhodnutích o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno a o zrušení registrace akcií, o vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů, o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na upisování nových akcií podle § 204a obchodního zákoníku, o schválení ovládací smlouvy (190b obchodního zákoníku), o schválení smlouvy o převodu zisku (§ 190a obchodního zákoníku) a jejich změny a o spojení akcií, popřípadě v jiných případech stanovených zákonem musí být pořízen notářský zápis. Notářský zápis o rozhodnutí o změně stanov musí obsahovat též schválený text změny stanov. Přítomnost notáře zajišťuje představenstvo na náklady společnosti.

11.4 Účastní-li se představenstvo jednání zastupitelského orgánu, musí být v zápise z jednání vždy uveden záznam s obsahem protestu představenstva, nebo jeho člena proti rozhodnutí zastupitelského orgánu, jakož i vyjádření, zda zastupitelský orgán na tomto rozhodnutí – pokynu trvá, pokud o to protestující požádá. V zápise se rovněž

uvede záznam protestu člena dozorčí rady a člena výboru pro audit proti rozhodnutí zastupitelského orgánu, pokud o to protestující požádá.

11.5 Písemné rozhodnutí zastupitelského orgánu plnícího funkci valné hromady musí být v originále, řádně označené a dle jednacího řádu zastupitelského orgánu podepsané doručeno představenstvu a dozorčí radě společnosti.

11.6. V případě, že by se akcionáři společnosti staly minimálně dvě osoby, způsob svolávání a rozhodování valné hromady by se řídil zejména ustanoveními § 184 až 190 obchodního zákoníku, respektive v případě svolání mimořádné valné hromady dle ustanovení § 181 odst. 1 obchodního zákoníku též ustanovením § 181 obchodního zákoníku.

Čl. 12 Zrušen

Čl. 13. Zrušen

Čl. 14. Postavení a působnost představenstva

14.1 Představenstvo je statutárním orgánem, který řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem.

14.2 Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, s výjimkou těch, které nejsou obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady a těch, jejichž rozhodováním pověří generálního ředitele, ve smyslu čl. 30.3.5 těchto stanov.

14.3 Představenstvu přísluší zejména:

14.3.1 určovat zásady finanční, obchodní, investiční a provozní politiky (v souladu s čl. 9.2.17) a kontrolovat jejich realizaci,

14.3.2 svolávat valnou hromadu,

14.3.3 předkládat valné hromadě:

14.3.3.1 návrh koncepce podnikatelské činnosti společnosti a návrhy jejích změn;

14.3.3.2 návrhy na změnu stanov;

14.3.3.3 návrhy na snížení nebo zvýšení základního kapitálu, jakož i vydání dluhopisů;

14.3.3.4 roční, mimořádnou a konsolidovanou účetní závěrku;

14.3.3.5 návrh na rozdělení zisku;

14.3.3.6 roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku;

14.3.3.7 návrhy na způsob krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém účetním období, jakož i návrhy na dodatečné schválení užití rezervního fondu;

14.3.3.8 návrh na zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami;

14.3.3.9 návrhy na zřízení a zrušení dalších orgánů společnosti neuvedených v článku 8. stanov, jakož i na vymezení jejich postavení a působnosti;

14.3.3.10 návrh na zrušení společnosti;

14.3.4 vykonávat usnesení valné hromady,

14.3.5 zajišťovat zpracování čtvrtletních výsledků hospodaření společnosti,

14.3.6 zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti,

14.3.7 zrušen

14.3.8 zrušen

14.3.9 schvalovat organizační uspořádání společnosti,

14.3.10 zrušen

14.3.11 zakládat obchodní společnosti (dceřiné) a účastnit se na podnikání jiných osob po předchozím rozhodnutí valné hromady.

14.4. Představenstvo se při své činnosti řídí platnými právními předpisy a usneseními valné hromady.

Čl. 15. Složení, ustanovení a funkční období představenstva

15.1 Představenstvo společnosti má 9 členů.

15.2 Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou.

15.3 Funkční období představenstva je čtyřleté, neskončí však dříve, než je zvoleno nové představenstvo. Ustanovení § 194 odst. 1 obchodního zákoníku tím není dotčeno. Opětovná volba člena představenstva je možná.

15.4 Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada.

15.5 Představenstvo volí ze svého středu předsedu a dva místopředsedy.

Čl. 16. Svolávání zasedání představenstva

16.1 Představenstvo zasedá podle potřeby, zpravidla jedenkrát měsíčně, nejméně však čtyřikrát za rok.

16.2 Zasedání představenstva svolává jeho předseda nebo místopředseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a pořad jednání. Pozvánka

musí být členům představenstva doručena nejméně 5 dnů před zasedáním. Zasedání představenstva se však považuje za platně svolané i bez dodržení pětidenní lhůty tehdy, prohlásí-li všichni členové představenstva, že na dodržení této lhůty netrvají. V tomto případě se jedná vždy o jednorázový souhlas členů představenstva. Podobně lze v naléhavých případech bez dodržení pětidenní lhůty svolat zasedání i telegraficky, faxem nebo poslem. V takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové představenstva musí potvrdit její přijetí.

16.3 Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to písemně některý z členů představenstva nebo dozorčí rada, pokud současně uvede důvod jeho svolání.

16.4 Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti nebo její zaměstnance, případně i další osoby. Představenstvo vyslechne stanoviska představitele odborových organizací zaměstnanců společnosti, pokud o to požádá.

Čl. 17. Zasedání představenstva

17.1 Zasedání představenstva řídí předsedající (předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda, nebo předsedou pověřený člen představenstva). Program jednání je určován předsedou představenstva. Do programu jednání lze, se souhlasem většiny členů představenstva, zařadit na návrh kteréhokoli člena představenstva další bod.

17.2 O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předseda nebo předsedající a představenstvem určený zapisovatel.

17.3 Při hlasování o jednotlivých návrzích na rozhodnutí předsedající hlasitě zapisovateli nadiktuje jmenovitě členy představenstva, kteří s navrženým rozhodnutím nesouhlasí nebo se zdrželi hlasování. Zapisovatel jmenovitě doslovně zapíše do zápisu.

17.4 Představenstvo zajistí, aby výtisk zápisu i rozhodnutí s originálními podpisy byl uložen do základní dokumentace společnosti, pro další potřeby podle zvláštních předpisů.

Čl. 18. Rozhodování představenstva

18.1 Představenstvo je způsobilé usnášet se, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů.

18.2 K přijetí rozhodnutí je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů představenstva. Každý člen představenstva má jeden hlas.

18.3 V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda nebo zastupující místopředseda vyvolat usnesení představenstva "per rollam" písemným, dálnopisným nebo faxovým dotazem u všech členů představenstva. Takové usnesení je platné jen tehdy, jestliže s ním souhlasili všichni členové představenstva.

18.4 Na nejbližším zasedání musí být toto usnesení "per rollam" zapsáno do zápisu.

18.5 Veškeré organizační záležitosti spojené s činností představenstva mimo zasedání zajišťuje předseda představenstva.

Čl. 19. Povinnosti členů představenstva

19.1 Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu.

19.2 Členové představenstva odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí zaviněným porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů představenstva, odpovídají za ni společnosti společně a nerozdílně.

19.3 Člen představenstva je bez zbytečného odkladu povinen představenstvu oznámit skutečnost, která svědčí o tom, že přestal splňovat všeobecné podmínky provozování živnosti podle zvláštního zákona, nebo je u něho dána překážka provozování živnosti stanovená zvláštním zákonem bez ohledu na předmět podnikání (činnosti) společnosti. Od doby, kdy tuto skutečnost zjistil, je povinen se zdržet jakéhokoliv jednání za společnost, nebo společnost zavazující. Do rozhodnutí představenstva o důvodnosti jeho sdělení je pozastaven jeho výkon funkce člena představenstva.

19.4 Člen představenstva je povinen na výzvu představenstva nebo dozorčí rady potvrdit místopřísežným prohlášením, případně doložit příslušnými doklady, že splňuje všechny podmínky pro výkon funkce člena představenstva, stanovené zákonem a zvláštními předpisy.

Čl. 20 Zrušen

Čl. 21. Zákaz konkurence

21.1 Členové představenstva nesmí:

21.1.1 podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti ani vstupovat se společností do obchodních vztahů

21.1.2 zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti,

21.1.3 účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání,

21.1.4 vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s obdobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern.

Čl. 22. Postavení a působnost dozorčí rady

22.1 Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.

22.2 Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.

22.3 Dozorčí radě přísluší zejména:

22.3.1 kontrolovat dodržování obecně závazných předpisů, stanov společnosti a plnění usnesení valné hromady,

22.3.2 přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty včetně stanovení výše a způsobu vyplacení tantiém a podávat o výsledku zprávu valné hromadě,

22.3.3 přezkoumávat čtvrtletní výsledky hospodaření,

22.3.4 svolat valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti, a na valné hromadě navrhovat potřebná opatření,

22.3.5 předkládat valné hromadě i představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy,

22.3.6 nahlížet kdykoliv do evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti,

22.3.7 přešetřovat stížnosti a jiná podání, směřující proti členům představenstva a dozorčí rady a proti generálnímu řediteli a další podání, týkající se závažných problémů společnosti.

22.3.8 Má-li společnost jediného akcionáře a je-li tímto akcionářem hlavní město Praha, může dozorčí rada požádat zastupitelský orgán o svolání jednání přiněmž vykonává působnost valné hromady, vyžadují-li to zájmy společnosti a představenstvo přes doporučení nebo návrh dozorčí rady zůstalo po dobu 30 dnů od doručení nečinné. V případech mimořádného ohrožení zájmů společnosti, jejichž řešení nesnese odkladu lze požádat o svolání neprodleně.

22.4 Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva.

22.5 Všichni zaměstnanci společnosti jsou povinni vyhovět dožádáním, kterými se na ně dozorčí rada obrátí při výkonu svých kontrolních funkcí a na pozvání se dostavit k projednání dané záležitosti.

22.6 Dozorčí rada se při své činnosti řídí usneseními valné hromady.

Čl. 23. Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady

23.1 Dozorčí rada má 9 členů.

23.2 Dvě třetiny členů dozorčí rady volí valná hromada a jednu třetinu volí zaměstnanci společnosti.

23.3 Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti.

23.4 Funkční období členů dozorčí rady je čtyřleté, neskončí však dříve, než je zvolen nový člen dozorčí rady. Ustanovení § 200 odst. 3 a § 194 odst. 1 obchodního zákoníku tím není dotčeno. Opětovná volba je možná.

23.5 Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada.

23.6 Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu dozorčí rady.

Čl. 24. Svolávání zasedání dozorčí rady

24.1 Dozorčí rada zasedá v případě potřeby, nejméně však čtyřikrát za rok.

24.2 Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně 7 dní před zasedáním. Ve zvláštních případech lze zasedání dozorčí rady svolat obdobným způsobem jako jednání představenstva; v těchto případech se použije přiměřeně čl. 16. 2.

24.3 Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to představenstvo nebo některý z členů dozorčí rady, pokud současně písemně uvede důvod jejího svolání.

24.4 Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti nebo její zaměstnance, případně i další osoby. Dozorčí rada vyslechne stanoviska představitele odborových organizací zaměstnanců společnosti, pokud o to požádají.

Čl. 25. Zasedání dozorčí rady

25.1 Zasedání dozorčí rady řídí její předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda.

25.2 O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje dozorčí radou určený zapisovatel a předseda dozorčí rady. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají, a vždy se uvede odchylný názor členů dozorčí rady zvolených zaměstnanci.

25.3 Rozdílný názor členů dozorčí rady zvolených zaměstnanci se sdělí valné hromadě spolu se závěry ostatních členů dozorčí rady.

Čl. 26. Usnášení dozorčí rady

26.1 Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, jsou-li na zasedání přítomny alespoň dvě třetiny jejích členů.

26.2 K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas.

Čl. 27. Povinnosti členů dozorčí rady

27.1 Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu.. Tím nejsou nijak dotčena oprávnění členů dozorčí rady vyplývající z kontrolní působnosti tohoto orgánu společnosti.

27.2 Členové dozorčí rady odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí zaviněným porušením povinnosti při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů dozorčí rady, odpovídají za ni společnosti společně a nerozdílně.

27.3. Pro členy dozorčí rady platí obdobně povinnosti, obsažené v čl. 19.3. a 19.4, s tím rozdílem, že je plní vůči dozorčí radě, která prověří odůvodněnost a rozhodne o dalším postupu v souladu se zákonem.

Čl. 28. Zrušen

Čl. 29. Zákaz konkurence

29.1 Členové dozorčí rady nesmí:

29.1.1 podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti ani vstupovat se společností do obchodních vztahů

29.1.2 zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti,

29.1.3 účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání,

29.1.4 vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s obdobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern.

Čl. 30. Postavení a působnost výboru pro audit

30.1 Výbor pro audit je orgánem společnosti, který vykonává, aniž je tím dotčena odpovědnost členů představenstva nebo dozorčí rady, zejména tyto činnosti:

30.1.1 sleduje postup účetního výkaznictví

30.1.2. sleduje postup sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky

30.1.3 sleduje a hodnotí účinnost vnitřní kontroly společnosti, vnitřního auditu a případně systémů řízení rizik

30.1.4 sleduje proces povinného auditu účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky

30.1.5 posuzuje a sleduje nezávislost statutárního auditora nebo auditorské společnosti, zejména poskytování doplňkových služeb společnosti

30.1.6 doporučuje auditora k ověření účetní závěrky společnosti a konsolidované účetní závěrky

30.2 Všichni zaměstnanci společnosti jsou povinni vyhovět dožádáním, se kterými na ně výbor pro audit obrátí při výkonu svých funkcí a na pozvání se dostavit k projednání dané záležitosti.

30.3. Výbor pro audit se účastní valné hromady společnosti a je povinen seznámit valnou hromadu s výsledky své činnosti.

30.4. Výbor pro audit se při své činnosti řídí usneseními valné hromady.

Čl. 31. Složení, ustanovení a funkční období výboru pro audit

31.1 Výbor pro audit má 3 členy, které jmenuje a odvolává valná hromada z členů dozorčí rady nebo ze třetích osob. Člen výboru pro audit nesmí být zároveň členem představenstva, nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti.

31.2 Nejméně jeden člen výboru pro audit musí být nezávislý na společnosti a musí mít nejméně tříleté praktické zkušenosti v oblasti účetnictví nebo povinného auditu musí mít účetní nebo auditorskou kvalifikaci.

31.3 Funkční období členů výboru pro audit je čtyřleté. Jestliže člen výboru zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada do tří měsíců zvolit nového člena výboru pro audit. Opětovná volba je možná.

31.4 Člen výboru pro audit může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným výboru pro audit. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada.

31.5 Výbor pro audit volí ze svého středu svého předsedu a místopředsedu.

Čl. 32. Svolávání zasedání výboru pro audit

32.1 Výbor pro audit zasedá zpravidla jedenkrát měsíčně.

32.2 Zasedání výboru pro audit svolává předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům výboru pro audit doručena nejméně 7 dní před zasedáním. Ve zvláštních případech lze zasedání výboru pro audit svolat obdobným způsobem jako jednání představenstva – v těchto případech se použije přiměřeně čl. 16.2

Čl. 33. Zasedání výboru pro audit

33.1 Zasedání výboru pro audit řídí jeho předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda.

33.2 O průběhu zasedání výboru pro audit a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předseda výboru pro audit a výborem pro audit určený zapisovatel.

Čl. 34. Usnášení výboru pro audit

34.1 Výbor pro audit je způsobilý se usnášet, jsou-li na zasedání přítomny dvě třetiny jeho členů.

34.2 K přijetí usnesení je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů výboru pro audit.

Čl. 35. Povinnosti členů výboru pro audit

35.1 Členové výboru pro audit jsou povinni při výkonu své funkce postupovat s odbornou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Tím nejsou nijak dotčena oprávnění členů výboru pro audit vyplývající z kontrolní působnosti tohoto orgánu společnosti.

35.2 Členové výboru pro audit odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí zaviněným porušením povinnosti při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů výboru pro audit, odpovídají za ni společnosti společně a nerozdílně.

35.3 Pro členy výboru pro audit platí obdobně povinnosti, obsažené v čl. 19.3 a 19.4, s tím rozdílem, že je plní vůči výboru pro audit, který prověří odůvodněnost a rozhodne o dalším postupu v souladu se zákonem.

Čl. 36. Zákaz konkurence

36.1 Členové výboru pro audit nesmí:

36.1.1 podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti ani vstupovat se společností do obchodních vztahů

36.1.2 zprostředkovávat ani obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti

36.1.3 účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání

36.1.4 vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern.

III. Generální ředitel

Čl. 37. Postavení a pravomoc

37.1 Generálního ředitele odvolává představenstvo společnosti, je v pracovněprávním vztahu ke společnosti. Za svou činnost odpovídá představenstvu.

37.2 Generální ředitel nemůže být členem dozorčí rady, může být však členem představenstva.

37.3 Generální ředitel je povinen a oprávněn zejména:

37.3.1 zabezpečovat účinné řízení společnosti v souladu s právním řádem České republiky, těmito stanovami a usneseními valné hromady a představenstva,

37.3.2 předkládat návrhy k rozhodnutím představenstva,

37.3.3 zrušen

37.3.4 vykonávat usnesení představenstva a valné hromady,

37.3.5 zastupovat společnost v rozsahu těchto stanov a pravomocí delegovaných rozhodnutím, delegace může mít jen formu písemného rozhodnutí,

37.3.6 udílet plnou moc zaměstnancům společnosti k zastupování společnosti v rámci jemu vymezené pravomoci.

37.4 Generální ředitel pověřuje ze zaměstnanců společnosti svého zástupce, který jej v době nepřítomnosti zastupuje.

IV. Jednání za společnost

Čl. 38. Jednání za společnost

38.1 Jménem společnosti jedná předseda, popř. místopředseda představenstva a jeden z dalších členů představenstva společně.

38.2 Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo vypsanému názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí své podpisy předseda, popř. místopředseda představenstva a jeden z dalších členů představenstva s uvedením své funkce.

38.3 Právní úkony za společnost může činit též generální ředitel (čl. 30.3.5) nebo jiný zaměstnanec společnosti, pokud je to stanoveno ve vnitřních předpisech společnosti (organizačním řádu, pracovním řádu apod.) nebo je to vzhledem k jejich pracovnímu zařazení obvyklé (§ 15 obchodního zákoníku).

V. Hospodaření společnosti

Čl. 39. Účetní období

Účetní období je totožné s kalendářním rokem.

Čl. 40. Evidence a účetnictví společnosti

Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům.

Čl. 41. Účetní závěrka

44.1 Řádná účetní závěrka.

44.1.1 Sestavení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení tantiém, popř. návrhu na způsob krytí ztrát společnosti, zajišťuje představenstvo. Za úplnost a správnost sestavení roční účetní závěrky odpovídá představenstvo. Řádnou účetní závěrku přezkoumává dozorčí rada.

44.1.2 Dozorčí radou přezkoumanou a auditorem ověřenou účetní závěrku předloží představenstvo valné hromadě, popř. jedinému akcionáři, a to nejpozději 30 dnů před jejím konáním, popř. před stanoveným dnem rozhodování jediného akcionáře. Valná hromada, která řádnou účetní závěrku schvaluje, se musí konat nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předchozího účetního období. Dozorčí rada zároveň předloží valné hromadě zprávu o výsledku svého přezkoumání (viz bod 22.3.2 těchto stanov)

44.1.3 Řádná účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází, a o výši dosaženého zisku nebo ztrát vzniklých v uplynulém účetním období.

44.2 Mimořádná a konsolidovaná účetní závěrka.

44.2.1 V případě sestavení, ověření a schválení mimořádné či konsolidované účetní závěrky se postupuje způsobem stanoveným v obchodním zákoníku a ve zvláštním zákoně.

Čl. 42. Rozdělování zisku společnosti a úhrada ztráty; rezervní fond

42.1. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.

42.2. Zisk společnosti dosažený v účetním období se po odečtení částek připadajících na daně, odvody do státního nebo obecního rozpočtu a na doplnění rezervního fondu se použije na další účely schválené valnou hromadou.

42.3. Společnost zřizuje a používá:

42.3.1 Rezervní fond.

42.3.1.1 Společnost povinně zřizuje rezervní fond přídělem ze zisku, a to tak, že jej každý rok doplňuje částkou ve výši odpovídající 5% čistého zisku za uplynulé účetní období, a to až do doby, kdy jeho výše dosáhne výše 20% základního kapitálu.

42.3.1.2 Do rezervního fondu může společnost přispívat dalšími příděly dle čl. 35.5 písm. c) těchto stanov.

42.3.1.3 Své ztráty hradí společnost z rezervního fondu. Teprve v případě jeho vyčerpání (na základě rozhodnutí valné hromady dle návrhu představenstva) může dojít ke snížení základního kapitálu, nebo může dojít k řešení jiným způsobem v souladu s platnými právními předpisy.

42.3.1.4. Rezervní fond se smí použít pouze ke krytí ztrát společnosti.

42.3.1.5 Výsledné celoroční použití rezervního fondu schvaluje valná hromada spolu s roční účetní závěrkou a rozdělením ročního zisku společnosti (viz bod 9.2.5 stanov).

42.3.1.6 O použití rezervního fondu v průběhu účetního období rozhoduje představenstvo v souladu se zákonem, zájmy společnosti a s koncepcí rozvoje společnosti, schválenou valnou hromadou.

42.3.2 Další finanční fondy, která má zřizovat podle platných právních norem a předpisů a na základě rozhodnutí valné hromady.

42.3.2.1 Společnost může zřizovat další účelové fondy a schvalovat hospodaření s nimi podle rozhodnutí valné hromady (na návrh představenstva) při respektování obecně platných právních předpisů.

42.4. Způsob hospodaření s finančními fondy společnosti upravují vnitřní organizační normy tak, aby odpovídal zájmům společnosti a nebyl v rozporu s obecně platnými právními předpisy a rozhodnutími valné hromady.

42.5. Společnost používá (rozděluje) vytvořený zisk v tomto pořadí:

a) k zákonem stanoveným daním a odvodům do státního rozpočtu, popř. do rozpočtu hlavního města Prahy

b) k minimálnímu povinnému přídělu do rezervního fondu

c) podle rozhodnutí valné hromady, na návrh představenstva, k dalším přídělům do rezervního fondu

d) k přídělům do ostatních fondů zřízených ve společnosti podle rozhodnutí valné hromady

e) podle rozhodnutí valné hromady k výplatě tantiém

VI. Zrušení a zánik společnosti

Čl. 43. Způsoby zrušení společnosti

43.1 Společnost je možno zrušit:

43.1.1 rozhodnutím valné hromady

43.1.1.1 o zrušení společnosti a její přeměně v jinou formu společnosti nebo družstvo, či o sloučení, splynutí nebo rozdělení společnosti,

43.1.1.2 o zrušení společnosti s likvidací.

43.1.1.3 Je-li jediným akcionářem hlavní město Praha rozhoduje o zrušení společnosti v souladu se zvláštním předpisem Zastupitelstvo hlavního města Prahy.

43.1.2 rozhodnutím soudu,

43.1.3 prohlášením konkursu na majetek společnosti nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku.

Čl. 44. Likvidace společnosti

44.1 Způsob provedení a likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými právními předpisy.

44.2 O způsobu vypořádání likvidačního zůstatku majetku společnosti rozhoduje valná hromada.

Čl. 45. Zánik společnosti

Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.

VII. Závěrečná ustanovení

Čl. 46. Právní poměry společnosti

46.1 Vznik, změny, zánik právních poměrů a vznik a zánik společnosti, jakož i všechny ostatní právní vztahy vyplývající ze stanov společnosti, pracovně právní i jiné vztahy uvnitř společnosti, včetně vztahů z nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení zaměstnanců společnosti, se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.

46.2 Společnost může zakládat další obchodní společnosti (dceřiné) a pobočky, včetně společností se zahraniční majetkovou účastí, vložením části základního kapitálu fondů, práv a závazků společnosti, na území České republiky i jiných států, v rámci platných právních předpisů a dle ustanovení těchto stanov.

46.3 Akcie nebo podíly na dceřiných společnostech zůstávají ve vlastnictví společnosti.

46.4 Představenstvo společnosti plní ve vztahu k těmto společnostem funkci valné hromady v souladu s ustanovením § 190 obchodního zákoníku, pokud je společnost jejich jediným společníkem či akcionářem.

46.5 Tyto stanovy nabývají platnosti dnem schválení na valné hromadě, účinnosti pak dnem zápisu do obchodního rejstříku.

Čl. 47. Postup při doplňování a změně stanov

47.1 O změně a doplnění těchto stanov rozhoduje valná hromada s výjimkou důsledků zvýšení základního kapitálu představenstvem dle těchto stanov a pověření valné hromady.

47.2 Rozhoduje-li společnost o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, o štěpení akcií či spojení více akcí do jedné akcie, o změně formy nebo druhu akcií anebo omezení převoditelnosti akcií na jméno či její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. Ostatní změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, neplyne-li z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze zákona, že nabývají účinnosti později.

47.3 Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Jestliže z rozhodnutí valné hromady neplyne, zda, popřípadě jakým způsobem se stanovy mění, rozhodne o změně stanov představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady.

47.4. Jestliže dojde ke změně v obsahu stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti, je představenstvo společnosti povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoliv člen představenstva o takové změně doví, úplné znění stanov.

47.5 Jestliže se mění druh nebo forma akcií, mění se práva spojená s tímto druhem nebo formou akcií. Pokud se mění podoba akcií, mění se právní postavení akcionáře až výměnou akcií nebo prohlášením akcií za neplatné.